Krzyszto Lodziński - Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres usług 

 

 

  • Przedsiębiorcy i osoby prawne   

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest  z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności. Udzielając pomocy staramy się dopasować do potrzeb Klienta tak, aby służyła  rzeczywistemu rozwiązaniu problemu lub ograniczeniu jego negatywnych skutków.
Proponujemy wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej bez względu na jej formę organizacyjno-prawną. Pomagamy w powołaniu lub likwidacji wszelkich typów spółek i innych osób prawnych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Uczestniczymy w przekształceniach, podziałach, połączeniach, restrukturyzac i upadłościach. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie specjalistów w dziedzinie księgowości i rachunkowości. 
Zapewniamy pomoc prawną w toku bieżącego funkcjonowania podmiotów polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów umów, innych aktów i pism, występowaniu przed sądami i urzędami oraz obsłudze egzekucji. Uczestniczymy i zastępujemy w negocjacjach.
Służymy wsparciem w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym w postępowaniu administracyjnym oraz sprawach sądowo-administracyjnych.
Rozumiemy specyfikę podmiotów zajmujących szczególną pozycję na rynku takich jak spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Pomoc realizowaną na rzecz stowarzyszeń i fundacji wykonujemy na specjalnych zasadach uwzględniając szczególną rolę organizacji pozarządowych. 

Specjalizujemy się między innymi w:
- przygotowaniu projektów umów
- tworzeniu, przekształceniach i likwidacji wszystkich typów spółek, a także spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
- postępowaniu rejestrowym przed KRS oraz kontaktach z notariuszami
- bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców
- uczestnictwie oraz doradztwie przy negocjacjach
- reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz Sądem Najwyższym
- postępowaniu windykacyjnym
- pomocy w restrukturyzacji oraz negocjacjach z wierzycielami
- prawie obrotu nieruchomościami
- prawie budowlanym

Świadczymy stałą obsługę prawną lub pomoc doraźną. 

  • Klienci indywidualni


Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego. Zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach sądowych, windykacyjnych oraz egzekucyjnych. Przygotowujemy projekty pism i umów, w tym pism procesowych takich jak: pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, a także reprezentujemy przed sądami w toku całego postepowania.


Pomagamy w sprawach rodzinnych dotyczących trudnych życiowych sytuacji. Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział regulujący funkcjonowanie rodziny w sferze majątkowej i niemajątkowej. W kryzysowych sytuacjach pojawiają się takie zagadnienia jak: rozwód, podział majątku, alimenty, sprawowanie opieki nad dziećmi.

Kancelaria udziela pomocy również w zakresie prawa spadkowego. Pomagamy rozwiązać problemy pojawiające się po śmierci osób najbliższych, a nadto doradzamy jak można zapobiec sporom majątkowym za życia. W tej dziedzinie prawa głównie pojawiają się trudności w takich kwestiach jak: nabycie spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, wydziedziczenie, spadek po osobie zadłużonej.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach cywilnych. Skutecznie prowadzimy postępowania o zapłatę, z reprezentacją podczas egzekucji należności. Doradzamy w sprawach mieszkaniowych, współnot mieszkaniowych, najmu, dzierżawy. Skutecznie prowadzimy spory w zakresie: zniesienia współwłasności, wydania nieruchomości, o zasiedzenie.


Reprezentujemy Klientów indywidualnych w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Zapewniamy doradztwo i reprezentację w sprawach przed organami podatkowymi oraz w relacjach z ZUS.  

Udzielamy porad i sporządzamy opinie prawne.
 
Specjalizujemy się między innymi w:
- sprawach o zapłatę i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym
- dochodzeniu odszkodowań oraz zadośćuczynienia
- ochronie dóbr osobistych
- sporządzeniu projektów umów
- sprawach o odwołanie darowizny bądź uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
- zasiedzeniu nieruchomości i sporach we wspólnotach mieszkaniowych
- postępowaniu o wydanie nieruchomości
- odszkodowaniach za słupy energetyczne
- zniesieniu współwłasności
- rozwodach i alimentach
- rozdzielności majątkowej między małżonkami
- rozliczeniach majątkowych osób żyjących w związkach faktycznych
- prawie obrotu nieruchomościami
- prawie budowlanym
- podziałach majątku
- prawie lokalowym, w tym eksmisjach i sprawach związanych z najmem
- relacjach z zarządcami nieruchomości, w tym zarządcami, administratorami, spółdzielniami, TBS
- umowach i kontaktach z deweloperami
- sprawach o spadek, związanych z dziedziczeniem, uznaniem za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczeniem i o zachowek
- dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli, w tym z OC i AC
- sprawach pracowniczych i należnościach związanych ze stosunkiem pracy
- odszkodowaniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
- kwestiach związanych z gospodarstwami i gruntami rolnymi oraz leśnymi
- zwrotach wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowaniach związanych z wywłaszczeniem oraz reprywatyzacją
- postępowaniu administracyjnym
- sprawach o ustale prawa do emerytury
- upadłości konsumenckiej
- postępowaniach o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym
- roszczeniach "frankowiczów", tj. osób które zawarły umowy o kredyt hipoteczny inteksowany w walucie obcej.
  • Wspólnoty mieszkaniowe

W Polsce istnieje około 120.000 wspólnot mieszkaniowych. Liczba problemów prawnych pojawiających się w toku ich funkcjonowania jest podobna.
Problemy te zachodzą na wszelkich możliwych płaszczyznach: pomiędzy sąsiadami, w relacjach z dostawcami towarów i usług - szczególności podczas robót budowlanych i remontów, podczas wykonywania umów przynoszących pożytki, w toku zmian przeznaczenia części wspólnych, w relacjach z zarządcą/administratorem (i też zarządcy/administratora ze wspólnotą). Wymienienie wszelkich kategorii spraw wydaje się niemożliwie podobnie jak przewidzenie różnorodności spotykanych w życiu sytuacji.
Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.
Podejmujemy się stałej współpracy lub świadczymy usługi w jednostkowych, powierzonych sprawach.
Pomagamy przy sądowych skargach uchwał wspólnot, przygotowaniu projektów uchwał lub umów, w szczególności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w sprawach o zapłatę należności z tytułu opłat, przymusowej sprzedaży lokalu, przekształceń praw do gruntu, nabywania nieruchomości oraz sądowego rozwiązania spraw związanych ze sposobem zarządu oraz czynnościami zarządu.
Pomagamy w prawnym unormowaniu określonych problemów wynikających w toku funkcjonowania wspólnoty. 
 

  • Organy administracji publicznej

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.
Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami publicznymi poprzez zapewnienie stałej obsługi prawnej, obsługi określonych zadań oraz świadczenie zastępstwa procesowego.
Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w pracy w urzędach oraz w obsłudze prawnej organów administracji publicznej.
Przedstawiamy oferty współpracy formułowane w innych trybach niż przetarg nieograniczony.
.
 

 

Radca Prawny w Gdańsku

Kancelaria Radcy Prawnego
Krzysztofa Lodzińskiego

Siedziba:
ul. Targ Rakowy 5/6 pokój nr 425
80-806 Gdańsk
Tel.: +48 512 306 607
Faks: +48 58 500 00 26
kancelaria@lodzinski.eu

(budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 50m do Galerii Forum Gdańsk, 200m od Urzędu Miejskiego, 300m od Sądu Okręgowego przy ul. Nowe Ogrody)