Przedsiębiorcy i osoby prawne

USŁUGIPomoc prawna

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest  z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności. Udzielając pomocy staramy się dopasować do potrzeb Klienta tak, aby służyła  rzeczywistemu rozwiązaniu problemu lub ograniczeniu jego negatywnych skutków.

Proponujemy wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej bez względu na jej formę organizacyjno-prawną. Pomagamy w powołaniu lub likwidacji wszelkich typów spółek i innych osób prawnych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Uczestniczymy w przekształceniach, podziałach, połączeniach, restrukturyzac i upadłościach. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie specjalistów w dziedzinie księgowości i rachunkowości.
Zapewniamy pomoc prawną w toku bieżącego funkcjonowania podmiotów polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów umów, innych aktów i pism, występowaniu przed sądami i urzędami oraz obsłudze egzekucji. Uczestniczymy i zastępujemy w negocjacjach.
Służymy wsparciem w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym w postępowaniu administracyjnym oraz sprawach sądowo-administracyjnych.

Rozumiemy specyfikę podmiotów zajmujących szczególną pozycję na rynku takich jak spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Pomoc realizowaną na rzecz stowarzyszeń i fundacji wykonujemy na specjalnych zasadach uwzględniając szczególną rolę organizacji pozarządowych.

Zakres usług

Specjalizujemy się między innymi w:

  • przygotowaniu projektów umów
  • tworzeniu, przekształceniach i likwidacji wszystkich typów spółek, a także spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
  • postępowaniu rejestrowym przed KRS oraz kontaktach z notariuszami
  • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców
  • uczestnictwie oraz doradztwie przy negocjacjach
  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz Sądem Najwyższym
  • postępowaniu windykacyjnym
  • pomocy w restrukturyzacji oraz negocjacjach z wierzycielami
  • prawie obrotu nieruchomościami
  • prawie budowlanym

Świadczymy stałą obsługę prawną lub pomoc doraźną.

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Przedsiębiorcy i osoby prawne

Pomoc prawna świadczona przedsiębiorcom związana jest z rynkiem, na którym funkcjonują oraz specyfiką działalności.
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego.
Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz osób i podmiotów zarządzających lub administrujących wspólnotami.
Organy administracji publicznej

Organy administracji publicznej

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Copyright 2020 Krzysztof Lodziński